Changyun Center Clothing Plaza in Guangzhou, China.